Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed PPIS w Legnicy

Szanowni Klienci,

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, firma Iso Trade Sp. z o.o. informuje, że w produkcie „Piłka gimnastyczna z pompką TRIZAND 65 cm” o numerze 00019182, kodzie GTIN: 5904576552305 i numerze partii 20230319182, znaleziono substancję o nazwie ftalan diizobutylu (DIBP) w ilości (6,05±0,91)% oraz ftalan dibutylu (DBP) w ilości (9,7±1,5)%. Stanowi to naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Jeśli posiadają Państwo ww. wyrób, informujemy, że przysługuje Państwu możliwość jego zwrotu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: oswiadczenia@maxy.pl w celu uzyskania dalszych informacji.