Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed PPIS w Legnicy

Szanowni Klienci,

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, firma Iso Trade Sp. z o.o. informuje, że w produkcie „Mata fitness do jogi z planem ćwiczeń” o numerze 00008693 i kodzie EAN: 5902802911452, znaleziono substancję o nazwie ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (29,7 ± 4,5) % (w warstwie zewnętrznej). Stanowi to naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Substancja ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Jeśli posiadają Państwo ww. wyrób, informujemy, że przysługuje Państwu możliwość jego zwrotu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: biuro@iso-trade.biz w celu uzyskania dalszych informacji.