Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed PPIS w Legnicy

Szanowni Klienci,

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, firma Iso Trade Sp. z o.o. informuje, że w produkcie „Mata fitness do jogi z planem ćwiczeń” o numerze 00008693 i kodzie EAN: 5902802911452, znaleziono substancję o nazwie ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (29,7 ± 4,5) % (w warstwie zewnętrznej). Stanowi to naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Substancja ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Jeśli posiadają Państwo ww. wyrób, informujemy, że przysługuje Państwu możliwość jego zwrotu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: biuro@iso-trade.biz w celu uzyskania dalszych informacji.


Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

„ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, informuje, że wyroby Pilot zabawkowy #10761, model 3113, kod EAN: 5902802916303 oraz Kaczuszka interaktywna #6287, model 808, kod EAN: 5902802908100 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na stwierdzenie obecności w wyrobach ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

 


Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy informuje, że zabawka: hulajnoga dziecięca trójkołowa, nr seryjny: 10282 (WX-311), kod EAN 5900779936393 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiednią wytrzymałość podestu zabawki, co stwarza ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika zabawki urazu, i obrażeń fizycznych oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.